Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Wnioski o ustalenie prawa do :

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (wzór wniosku)

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (wzór wniosku)

- zasiłek pielęgnacyjny (wzór wniosku)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka tzw. becikowe (wzór wniosku)

- świadczenie rodzicielskie (wzór wniosku)

- fundusz alimentacyjny (wzór wniosku)

- świadczenie pielęgnacyjne (wzór wniosku)

 

można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 sierpnia 2021 papierowo(na okres zasiłkowy 2021/2022) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych)

 

W okresie zasiłkowym 2021/2022 podstawą przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą dochody za rok 2020, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia złożenia wniosku.

Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, Pit 11 za 2020r.)

 

Ponadto należy posiadać:

- nr rachunku bankowego

- numery PESEL wszystkich członków rodziny,

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w 2020r. (dotyczy funduszu alimentacyjnego)

- wysokość dochodów nieopodatkowanych w roku 2020 (np. stypendium, staż, alimenty, wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, świadczenie rodzicielskie, dochód z zagranicy).

 

Podstawowe kwestie związane z zasadami przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 16 a tej ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

 

Kryterium decydującym o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę. Aby otrzymać omawiane wsparcie wskazany dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł. W okresie zasiłkowym 2021/2022 wykazać należy dochody za rok 2020.

..................................................................................................................................................................................

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

ˆ