Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Informacje


Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej i pozbywanie się nieczystości ciekłych

23.02.2023 11:26


herb gminy krzymów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 1. Zwolnienie z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej występuje w przypadku, gdy: nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 2. Wybudowanie przyłącza jest ekonomicznie nieuzasadnione lub
 3. Brak jest technicznej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

W sprawach określenia warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji należy zwrócić się do Zakładu Usług Wodnych w Koninie ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.

Koszty przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

W celu wykonania przyłącza należy:

 1. złożyć wniosek do Zakładu Usług Wodnych w Koninie o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji – wniosek do pobrania na stronie https://www.zuwkonin.pl/wnioski.html
 2. wykonać przyłącze zgodnie z wydanymi warunkami,
 3. zgłosić odbiór (przed zasypaniem) w Zakładzie Usług Wodnych z 3 dniowym wyprzedzeniem,
 4. podpisać umowę na odbiór ścieków.


Nadzór nad wykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt gminy, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.). Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku braku sieci kanalizacji, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W celu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub odbioru osadu z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie na terenie gminy Krzymów. Aktualna lista przedsiębiorców znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Krzymów:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Krzymów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzymów

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie:

 1. umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie gminy Krzymów,
 2. rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.


Właściciele i użytkownicy nieruchomości są obowiązani do zachowania powyższych dokumentów przez okres minimum 12 miesięcy oraz okazania ich pracownikom Urzędu Gminy lub Straży Gminnej uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrole dokumentów będą przeprowadzane z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku złożenia informacji do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, pracowanicy Urzędu dokonają kontroli przedmiotowych nieruchomości.

Najczęściej przeglądane informacje:<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ